DOSTAWY I REKLAMACJE

Aktualizacja z dnia 22.09.2023r.

Jeśli chcesz w przyszłości skorzystać z usług Skinloop zapisz się na listę oczekujących. W tym celu kliknij w przycisk „Rozpocznij diagnozę” i wypełnij formularz diagnostyczny. Poniższe zapisy stanowią opis i sposób świadczenia przyszłych usług.

DOSTAWY:

1. Lista zaleconych preparatów do stosowania na skórę jest przekazywana Użytkownikowi drogą elektroniczną. W przypadku gdy Uzytkownik nie może zakupic wskzanaych prepartów, Skinloop w ramach dodatkowej bezpłatnej usługi może zakupic te preparaty (preparaty nie wymagające recepty). W takim przypadku dostawa preparatów odbywa się na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.


2. W celu zapewnienie należytej obsługi dostaw usługodawca korzysta z usług partnerów zewnętrznych takich jak inPost, Poczta Polska, DPD.


3. W przypadku, gdy Pacjent wybrał okras abonamentowy dłuższy niż jeden miesiąc wszystkie dostawy w ramach abonamentu będą realizowane na adres podany przy składaniu zamówienia.

Czas na realizację dostawy wynosi:

a) w przypadku nowych użytkowników: do 10 dni

b) w przypadku użytkowników korzystającyh z kolejnego miesiąca w ramach subskrypcji dostawy następują na 3 dni przed początkiem nowego miesiąca.


4. Koszt dostawy zgodny jest z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opłata za dostawę doliczana jest na etapie składania zamówienia.

5. Pacjent ma prawo zmienić adres dostawy a okres na zmianę różni się nastepująco:

a) w przypadku realizacji pierwszego zamówienia i zamówienia miesiąca próbnego okres na zmianę wynosi 24 godziny od chwili złożenia zamówienia;

b) w przypadku realizacji wysyłki preparatów na kolejny okres abonamentowy – okres na zmianę wynosi minimum 6 dni wyprzedzenia, przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca abonamentowego.

6. Prośbę o zmianę adresu dostawy Pacjent może zgłosić za pomocą poczty elektrocznicznej na adres: skinloopcare@skinloop. pl lub poprzez kontakt z infolinią.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie preparatów w przypadku braku możliwości lub znacznego utrudnienia dokonania dostawy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy w tym na skutek wystąpienia siły wyższej.

8. W przypadku błędnie podanych przez Klienta szczegółów adresu dostawy lub w przypadku braku prawidłowego oznakowania numerem domu/bloku/kamienicy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony, jeśli pomimo podjęcia próby doręczenia nie było to możliwe ze względu na powyżej wskazane okoliczności. Pacjent uprawniony jest do domagania się zwrotu należności gdy przesyłka wróci do usługodawcy.


REKLAMACJE:


1.    Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług telemetrycznych przez Świadczeniodawców.


2.    Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu elektronicznego: skinloopcare@skinloop.pl


3.    Skorzystanie z trybu reklamacji przez Użytkownika nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.


4.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:


a)    oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres elektroniczny e-mail zarejestrowany w Serwisie)


b)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu usługi telemedycznej lub problemu związanego bezpośrednio z funkcjonowaniem portalu;


5.    Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w punkcie 4 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu.


6.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacji.