Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i usług telemedycznych w ramach Serwisu Internetowego skinloop.pl

Polityka prywatności stanowi Rozdział 9 niniejszego Regulaminu

Aktualizacja z dnia 22.09.2023r .

Jeśli chcesz w przyszłości skorzystać z usług Skinloop zapisz się na listę oczekujących. W tym celu kliknij w przycisk „wykonaj diagnozę” i wypełnij formularz diagnostyczny.

Poniższy regulamin stanowi opis i sposób świadczenia przyszłych usług.

Wstęp

Serwis Internetowy skinloop.pl, na który składają się w szczególności Usługi zdefiniowane w Rozdziale II („Opis Usług”) poniżej, udostępniany jest użytkownikom przez Skinloop Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. JANA HEWELIUSZA, nr 11/ 811, 80-890 Grańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872523REGON: 387727498, NIP: 5833414455

dalej zwanej Usługodawcą.


Usługodawca jest organizatorem świadczeń telemedycznych i jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej : 000000238236


Usługi telemedyczne oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie spełnianiają funkcji zakładu leczniczego i nie mają na celu zastąpienia relacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzem specjalistą w nagłych wypadkach. W nagłych wypadkach należy zwrócić się o pomoc doraźną udając się do najbliższej placówki medycznej.W razie potrzeby, Eksperci Serwisu mogą zalecić kontynuację z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub innymi pracownikami ochrony zdrowia lub podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne.


Dane kontaktowe Usługodawcy to:

adres e-mail: kontakt@skinloop.pl

numer telefonu: + 48 664 091 033

Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu.


Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności z Usług w nim dostępnych, korzystający są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Akty prawne mające zastosowanie w niniejszym regulaminie:

1)    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

2)    Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

3)    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej;

4)    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

5)    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

6)    Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;

7)    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

8)    Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

9)    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

10)  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

11)  Ustawa z dnia o września 2016 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również: „RODO”);

13)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

14)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej;

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE

Regulamin oznacza niniejszy regulamin oraz wszelkie załączniki i dokumenty jednoznacznie odwołujące się do niego i jego treści, wraz z ich późniejszymi zmianami. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.


Regulamin Organizacyjny – regulamin organizacyjny Usługodawcy, sporządzony na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, zamieszczony na stronie internetowej www.skinloop.pl


Usługodawca/Organizator świadczenia usług telemedycznych - oznacza firmę Skinloop Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. JANA HEWELIUSZA, nr 11/ 811, 80-890 Grańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872523. Usługodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych poprzez wykorzystanie technologii internetowych.


Serwis - oznacza platformę internetową skinloop.pl będący zorganizowanym serwisem rekomendacji dot. pielęgnacji i leczenia skóry, udostępniamy za pośrednictwem sieci Internet przez Usługodawcę w domenie pod adresem www.skinloop.pl umożliwiający Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę i/lub jego Partnerów, a także z innych zasobów sieci Internet.


Usługi oznaczają usługi świadczone w ramach Serwisu, zdefiniowane w Rozdziale II Regulaminu („Opis Usług”);


Usługi Telemedyczne – oznaczają świadczenia zdrowotne udzielane przez Eksperta Medycznego/Świadczeniodawcę za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.


Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu i Usług; Serwis przewiduje następujące kategorie Użytkowników:

a) Użytkownik - to Użytkownik, który nie wypełnił Formularza Diagnostycznego, ani nie dokonał wyboru Subskrypcji (abonamentu) oraz nie dokonał rejestracji Konta.


b) Użytkownik Zarejestrowany – to Użytkownik, który wypełnił Formularz Diagnostyczny w tym informacje dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu, ale nie dokonał płatności za Subskrypcję i nie założył Konta.


c) Pacjent - Użytkownik, który całkowicie wypełnił Formularza Diagnostyczny w tym informacje dotyczące adresu e-mail i telefon i dokonał wyboru oferty subskrypcji (abonamentu) usługi jak również, założył konto i dokonał płatności za usługi.

Konto – oznacza indywidualne konto, stanowiące wynik rejestracji, na którym Pacjent może sprawdzić historię swoich zamówień. Dostęp do konta możliwy jest po wpisaniu loginu i hasła.

Hasło – ciąg znaków służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do konta, nadawany przez Użytkownika.

Login – adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Pacjenta wskazany podczas zakładania konta.Adres służy do każdorazowego dostępu do Konta.


Subskrypcja (opłata abonamentowa) - oznacza opłatę określoną w Rozdziale 4 Regulaminu („Płatności”), wnoszoną przez Użytkownika w celu zamówienia Programu Pielęgnacyjno-Leczniczego z Serwisu.


Formularz Danych Medycznych – oznacza formularz, który Pacjent wypełnia przez e-Wizytą w celu udzielenia informacji i danych koniecznych do prawidłowego świadczenia usługi telemedycznej, miedzy innymi takich jak adres zamieszkania i numer Pesel.


Formularz Diagnostyczny - oznacza formularz w którym Użytkownik uzupełnienia dane, niezbędne do przeprowadzenia diagnozy zmian trądzikowych oraz zamówienia Usług zgodnie z Regulaminem, mający charakter wywiadu dotyczącego m.in. stanu skóry Użytkownika i mający na celu zebranie danych, umożliwiających umówienie i przeprowadzenie E-Konsultacji i E-Wizyty, wyselekcjonowanie dla niego kosmetyków oraz porad i rekomendacji dotyczących pielęgnacji i leczenia skóry i Zaleceń Dotyczących Zdrowego Stylu Życia.

Formularz Rejestracyjny – oznacza formularz, w którym Użytkownik uzupełnienia dane, niezbędne do zamówienia Usług zgodnie z Regulaminem; mający na celu zebranie danych użytkownika, takich jak adres zamieszkania i adres email umożliwiających świadczenie usług. Wynikiem wypełnienia formularza rejestracyjnego jest założenie Konta.


Formularz Postępów Leczenia – oznacza formularz, który jest wypełniany przez Pacjenta w trakcie procesu leczenia po pierwszych 20 dniach leczenia i po każdym kolejnym miesiącu, w przypadku Pacjentów kontynuujących leczenie zgodnie z wybranym Abonamentem.


Program Leczniczo-Pielęgnacyjny - oznacza diagnozę zmian trądzikowych; Usługi Telemedyczne takie jak e-Wizytę z lekarzem specjalistą dermatologiem/ Ekspertem Medycznym/ i e-Recepta na preparaty lecznicze, jesli w wyniku wywaidu lekarskiego takie zostaną uznane za konieczne w procesie leczenia; opiekę Osobistego Konsultanta Pacjenta; listę preparatów pielęgnacyjnych wybrane dla Pacjenta w celu pielęgnacji skóry; zalecenia dotyczące stosowania preparatów leczniczych i kosmetycznych; jak również Zalecenia Dotyczące Zdrowego Stylu Życia dostarczane użytkownikowi drogą elektroniczną.


Zalecenia Dotyczących Zdrowego Stylu Życia – oznaczają rekomendacje przygotowane przez Ekspertów współpracujących z Usługodawcą dotyczące dbania o skórę, diety, aktywności fizycznej itp. Mające na celu wsparcie skuteczności Programu Leczniczo- Pielęgnacyjnego.


e-Wizyta (Dermatologiczna) – obejmuje Usługę Telemedyczną, świadczoną wobec Pacjentów przez Eksperta Medycznego, po poprzez kanały tele-informatyczne np. konferencje video po uprzedniej kwalifikacji i ustaleniu terminu podczas e-Konsultacji. Każdy Pacjent może odbyć nie więcej niż jedną e-Wizytę w miesiącu.e-Wizyty mogą być świadczone przez Usługodawcę lub inne podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie umów zawartych z Usługodawcą.


e-Porada/e-Konsultacja - obejmuje konsultację przeprowadzoną przez Konsultanta Pacjenta podczas której mogą być przekazywane informacje i zalecenia przygotowane dla Pacjenta przez Eksperta Medycznego i innych Ekspertów obejmująca zalecenia i rekomendacje dotyczących pielęgnacji skóry, diety i stylu życia, mających na celu zwiększenie skuteczności działania preparatów przeciwtrądzikowych, zmniejszenie przyczyn występowania trądziku i zmniejszenie prawdopodobieństwa jego nawrotu. Ilość i częstotliwość e-Porad ustalana jest z Pacjentem i świadczona jest za pomocą systemów teleinformatycznych.


E-recepta – oznacza receptę wystawioną przez lekarza dermatologa (Eksperta medycznego) po przeprowadzonej e-Wizycie Dermatologicznej i może zostać przesłana do Pacjenta w formie wydruku informacyjnego drogą elektroniczną, drogą sms w formie „kodu dostępu”, lub poprzez zapisanie na Internetowym Koncie Pacjenta, co jest możliwe w przypadku Pacjentów zarejestrowanych na portalu pacjent.gov.pl.W przypadku wystawienia e-Recepty Pacjent posiadający aktywne Internetowe Konto Pacjenta otrzyma informacje nt. recepty zgodnie z dokonanym wyborem – sms z kodem dostępu lub wiadomość e-mail z receptą w formie elektronicznej.Otrzymane informacje umożliwiają odbiór leków w dowolnej aptece na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.Usługodawca zastrzega, że w ramach świadczonych usług wystawiona e-recepta może obejmować tylko i wyłącznie leki dermatologiczne.Jednocześnie Usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości realizacji recepty w aptece w przypadku jej prawidłowego wystawienia na podstawie informacji udzielonych przez Pacjenta.Data ważności e-recepty liczona jest od dnia wystawienia lub określonej jako ,,data realizacji od” w poniższy sposób:a)    Antybiotyk-7 dnib)    Pozostałe leki – maksymalnie 90 dni, z zastrzeżeniem, iż pierwsze opakowanie leku musi zostać wykupione w ciągu 14 dni od wystawienia recepty.


System transakcyjny - oznacza oprogramowanie/usługi wykorzystywane do obsługi płatności internetowych oferowane przez wyspecjalizowane podmioty w tym banki (operatorów płatności internetowych)


Ekspert medyczny Serwisu (Świadczeniodawca) – osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, prowadząca podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej lub zatrudniona przez taki podmiot bądź też wykonująca pracę na rzecz Usługodawcy lub z nim współpracująca, udzielająca Świadczeń Telemedycznych w ramach umowy zawartej z Usługodawcą.Eksperci Medyczni, w zakresie w jaki świadczenia zdrowotne udzielane są przez Usługodawcę, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Organizacyjnego Usługodawcy. W zakresie, w jakim świadczenia zdrowotne udzielane są przez Ekspertów działających jako niezależne od Usługodawcy podmioty, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie własnych Regulaminów Organizacyjnych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej;


Ekspert – oznacza farmaceutę, chemika, kosmetologa, dietetyka, trenera personalnego, psychologa.


Osobisty Konsultant – osoba fizyczna, wyznaczona przez Usługodawcę do kontaktu z Użytkownikami i Pacjentami w celu:a)    Udzielania informacji o Usługach.b)    Umawianiu e-Wizyt - Konsultant zarządza kontaktem Pacjenta z Ekspertem Medycznym zgodnie z Regulaminem.c)    e-Porad – Konsultant może nawiązać połączenie z Pacjentem w celu omówienia zaleceń przygotowanych przez Eksperta Medycznego i pozostałych Ekspertów.d)    Kontaktu przez Infolinię lub przez e-mailing, lub w innej formie w celu omówienia postępów w leczeniu.


Partner - oznacza każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy, zawartej w celu realizacji usług, usług medycznych lub w celach promocyjnych


Umowy – Umowy o świadczenie Usługi zawierane na podstawie Regulaminu;Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do Umów zawieranych przez Usługodawcę z Partnerami, klientami korporacyjnymi lub z innymi kontrahentami korzystającymi z Platformy w zakresie nieuregulowanym w tych umowach.


Infolinia – oznacza centrum komunikacji z Użytkownikami i Pacjentami poprzez:

a) połączenie telefoniczne pod numerem telefonu +48 664 091 033 infolinia czynna jest:

-od poniedziałku do piątku do piątku w godzinach 8.00 do 19.00

-w soboty w godzinach 9.00 do 15.00

-niedziela i Święta: nieczynne

(koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych)

b) aplikację WhatsApp.

Pod numerem telefonu: +48 664 091 033;

od poniedziałki do soboty od 8.00 do 22.00;

Niedziela i Świeta nieczynne.

c)czat – usługa umożliwiająca Użytkownikom i Pacjentom kontakt z Konsultantem Serwisu.

Dostępna jest codziennie w dni powszednie i sobotyw godzinach 8.00-22.00 poprzez profil Skinloop na platformie Meta (Facebook) Messenger.

Niedziela i święta nieczynne.


e-Kalendarz – oznacza harmonogram w którym Ekspert Medyczny i Konsultant jest dostępny dla Pacjentówi wykonuje Usługi e-Wizyty i e-Porady.


Blog – Sekcja Serwisu, usługa umożliwiająca zapoznanie się z artykułami i informacjami zebranymi w bazie Serwisu; Usługa jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu


Polityka plików cookies – część regulaminu lub oddzielny dokument określający warunki i zasady korzystania z plików cookies przez Serwis, jak również zawierający informacje o plikach cookies.


Polityka Prywatności – część regulaminu określająca, jakie dane są o nich zbierane o Użytkownikach i Pacjentach i jak będą wykorzystywane, jak również prawa Użytkowników w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 2. OPIS USŁUG

1. Usługodawca udzielającn Usług i  Świadczeń Telemedycznych zapewnia serwis internatowy i platformę technologiczną do zdalnej diagnostyki skóry, jak również łączy użytkowników serwisu z Świadczeniodawcami w czasie rzeczywistym podczas uprzednio umówionej e-Wizyty i e-Porady wykorzystując transmisję strumieniową wideo i/lub audio lub inne technologie komunikacyjne i telefoniczne w celu zapewnienia najwyższej jakości porady dermatologicznej, a także zapewnia inne rodzaje usług administracyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.


2. Usługodawca oferuje Świadczenia Telemedyczne i Usługi  w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.)


3. Świadczenia Telemedyczne oferowane przez Usługodawcę i Świadczeniodawców obejmują  udzielanie świadczeń z zakresu dermatologii w zakresie leczenia trądzikowych zmian skórnych i są świadczone przez Ekspertów Medycznych w wyżej opisanym zakresie oraz Regulaminie Organizacyjnym, z uwzględnieniem szczególnego charakteru Świadczenia Telemedycznego. Świadczenia Telemedyczne nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny. Jeżeli jest to uzasadnione w szczególności stanem zdrowia Pacjenta, prośbą Pacjenta lub ciążącymi na Ekspercie Medycznym obowiązkami prawnymi, Konsultant poinformuje o potrzebie bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny w celu kontynuacji opieki zdrowotnej. W razie potrzeby Ekspert Medyczny może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.


4. Świadczenia Telemedyczne świadczone są przez lekarzy dermatologów.


5. Usługi i Świadczenia Telemedyczne świadczone są na podstawie przeprowadzonego wywiadu o stanie zdrowia Pacjenta lub informacji udzielonych przez Pacjenta.

6. Wykaz świadczonych Usług: 

6.1. Diagnostyka i dobór odpowiedniego leczenia, które obejmują:

a) weryfikację typu i nasilenia zmian skórnych występujących u Pacjentów przez Ekspertów Medycznych na podstawie informacji i zdjęc udostępnionych podczas procedury wywiadu w Formularzu Diagnostycznym, e-Konsultacji i podczas e-Wizyty;

b) Każda e-Wizyta trwa 20 minut. Ilość e-Wizyt przewidzianych w abonamencie miesięcznym zalezy od stopnia nasilenia trądziku i decyzji lekarza.

c) e-Poradę; każda e-Porada trwa 30 minut. Ilość e-Porad miesiącu zależy od indywidualnego stanu pacjenta;

d) wyselekcjonowanie przez przez Ekspertów produktów i rekomendacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

e) e-Recepta na leki systemowe (doustne) - w przypadku, gdy stan skóry Pacjenta wymaga podania leków systemowych Pacjent otrzyma e-Receptę. Abonament nie obejmuje kosztu leków doustnych.


6.2. Monitorowanie postępów w leczeniu poprzez Kontakt z pacjentem po 14 i 21 dniach od rozpoczęcia każdego miesiąca leczenia w celu omówienia aktualnego stanu skóry jak również wypełnienie przez pacjenta Formularza Postępów Leczenia.

6.3. Udzielanie porad i wskazań, przy użyciu systemów teleinformacyjnych, dotyczących leczenia, stosowania preparatów zaleconych jako częśc Programu Leczniczo-Pielegnacyjnego oraz Zalecenia Dotyczące Zdrowego Stylu Życia.

6.4. W zakresie usług Usługodawca może prowadzić Akcje Promocji Zdrowia, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z art. 3 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Usługodawca określi zasady prowadzenia akcji Promocji zdrowia w odrębnych regulaminach lub warunkach. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji, zastosowanie będzie mieć niniejszy Regulamin.


6.5. W celu świadczenia usług Usługodawca Udostępnia Użytkownikom i Pacjentom platformę internetową, Infolinię, czat na aplikacji Meta (Facebook) Messenger i czat/profil w aplikacji Whatsapp


7. W ramach świadczenia Usług Serwis udostępnia łącza do stron internetowych i aplikacji mobilnych osób trzecich.

8. Świadczenie usług i usług telemedycznych odbywa się następujący sposób:


8.1. Po wejściu na stronę internetową skinloop.pl i wypełnieniu Formularza Diagnostycznego Użytkownik wybiera rodzaj abonamentu.

8.2. Po dokonaniu wyboru abonamentu Użytkownik zostaje poproszony o dokonanie wyboru formy płatności, dokonanie płatności oraz wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

8.3. Po odnotowaniu płatności w Systemie transakcyjnym następuje weryfikacja i ocena informacji udzielonych przez Pacjenta.

Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i kompletność udzielonych informacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, Pacjent zostanie poinformowany o tym fakcie i poproszony o uzupełnienie przekazanych informacji za pośrednictwem Konsultanta lub poprzez Formularz Diagnostyczny lub Formularz Postępów w Leczeniu.

8.4. Po wstępnej ocenie stanu skóry i pozostałych udzielonych informacji Ekspert Medyczny zadecyduje czy konieczne jest uzupełnienie przekazanych informacji. W tym celu zostanie umówiona z Pacjentem e-Wizyta

8.5. Umówienie e-Wizyty odbywa się poprzez kontakt Konsultanta z Pacjentem i ma miejsce w terminach zgodnych z e-Kalendarzem i w czasie dogodnym dla Pacjenta.


8.6. Z chwilą pozyskania wszelkich potrzebnych informacji nastepuje ułożenie przez Ekspertów spersonalizowanego Programu Leczniczo-Pielęgnacyjnego, który obejmuje:

a) Wyselekcjonowane preparaty do stosowania na skórę, dostarczane na wskazany przez Pacjenta adres.Usługodawca może oferować Użytkownikom poprzez platformę internetową dodatkowy zakup pojedynczych preparatów wspierających leczenie trądziku.

b) Gdy jest to wskazane e-Receptę na leki/preparaty lecznicze co jest poprzedzone e-Wizytą.

c) Zalecenia Dotyczących Zdrowego Stylu Życia.


8.7. Program Leczniczo-Pielęgnacyjny jest modyfikowany i dostosowywany co miesiąc, do aktualnego stanu skóry Pacjenta, zgodnie z poczynionymi postępami leczenia. Preparaty do stosowania na skórę dostarczane są Pacjentowi na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca leczenia, po uprzednim opłaceniu przez Pacjenta Abonamentu.Deklaracja dotycząca kontynuacji leczenia następuje na minimum 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Opłata abonamentowa pobierana jest co miesiąc.

8.8. W ciągu każdego miesiąca Konsultant kontaktuje się z Pacjentem, w celu dodatkowego omówienia aktualnego stanu skóry, dodatkowego omówienia wskazań i zaleceń opracowanych przez Ekspertów oraz dodatkowego omówienia dalszego przebiegu leczenia omówionego uprzednio z Ekspertem Medycznym


8.9. Leczenie podzielone jest na trzy etapy:

a) Etap 1. Likwidacja zmian - w przypadku średnio zaawansowanych i zaawansowanych postaci trądziku na tym etapie leczenie skupia się na likwidacja stanu zapalnego, w tym na zmniejszeniu guzków i cyst. W przypadku stanów niezapalnych ( np. zaskórniki, grudki) – celem leczenia jest przywrócenie właściwego stanu proliferacji naskórka i regulacji poziomu wydzielania sebum.

b) Etap 2. Przywrócenie równowagi i odbudowa - na tym etapie leczenie koncentruj się na likwidacji potrądzikowych blizn i przebarwień, likwidacji pozostałych zmian niezapalnych i przywrócenie równowagi wydzielania sebum oraz odbudowie płaszcza hydro-lipidowego.

c) Etap 3. Utrwalenie efektów i zapobieganie nawrotom- na tym etapie wprowadzimy do Twojej pielęgnacji preparaty które utrwalą efekty wcześniejszych kuracji, przywrócą zdrowy blask i zapewnią równowagę Twojej skórze, aby zapobiegać nawrotom trądziku.


Czas trwanie każdego etapu jest uzależniony od stopnia nasilenia zmian i jest indywidualny dla każdego pacjenta.


9. Korzystanie z pełnego zakresu Usług oferowanych przez Serwis wymaga rejestracji.Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Diagnostycznego i Rejestracyjnego, w przypadku pacjentów odbywajacych e-Wizytę konieczne jest również wypełnienie Formularza Danych Medycznych oraz akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności a w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osób niepełnoletnich, rejestracja w Serwisie wymaga zgody opiekuna prawnego.


10. Dokonanie rejestracji w Serwisie stanowi jednocześnie oświadczenie, że wszystkie podane informacje oraz dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Podanie przez Użytkownika informacji lub danych niekompletnych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub naruszających prawa osób trzecich skutkować będzie zawieszeniem lub usunięciem Konta z Serwisu, a całkowitą odpowiedzialność za powyższe ponosi Użytkownik.


11. Każdy Użytkownik Zarejestrowany i Pacjent na prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego oraz do ich modyfikacji. Login nie podlega zmianie.


12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości świadczenia niektórych Usług.


13. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego tworzone jest unikalne, spersonalizowane Konto.


14. Konto nie zostanie założone, jeżeli dane podane podczas procesu rejestracji znajdują się już w Serwisie lub jeżeli zostanie powzięta uzasadniona, wiarygodna informacja, że są one sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich.


15. Użytkownik Zarejestrowany i Pacjent akceptuje konieczność posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten podawany jest bezpośrednio w Formularzu Rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania poczty elektronicznej działającej pod podanym w Serwisie adresem, a w przypadku zmiany tego adresu, do niezwłocznego zaktualizowania informacji poprzez infolinię.


16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku wulgarnego komunikowania się lub innego rażąco konfliktowego zachowania ze strony Użytkownika/Pacjenta lub podejrzenia przekazywania przez Pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno-leczniczego do Pacjenta, z zastrzeżeniem warunków, jakie powinny zostać spełnione w sytuacji odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn.zm.).


17. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne. Użytkownik Zarejestrowany i Pacjent oświadczają rownież co nastepuje:


a) Informacje i treści podane w Formularzu Diagnostycznym i Formularzu Postepów Leczenia są prawdziwe oraz przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe);


b) udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji do korzystania z opinii wyrażonych nt. Programu Programu Leczniczo-Pielęgnacyjnego zamieszczonych w Formularzu Postepów Leczenia lub opinii (w całości lub fragmentach) udzielonej w innej formie - np. w aplikacji Whatsapp

oraz udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęc zamieszczonych w Formularzu Diagnostycznym, Formularzu Postepów Leczenia lub przesłanych w innej formie - np. w aplikacji Whatsapp do celów naukowych, edukacujnych lub promocyjnych z zastrzeżeniem ochrony teżsamości i danych osobowych Pacjenta, z wyjątkiem imienia.

b.1) bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;

b.2) na czas nieograniczony;

b.3) z chwilą zamieszczenia opinii i zdjęc;

b.4) bezwarunkowo;

b.5) na następujących polach eksploatacji, na potrzeby naukowe, edukacujne lub promocyjne :

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwachi pamięci komputerowej;

• w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.skinloop.pl oraz w innych kanałach komunikacji którymi posługuje się Usługodawca z zastrzeżeniem ochrony tożsamości i danych osobowych Pacjenta.


c) wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę korekt oraz zmian redakcyjnych w tekście treści oraz ich rozpowszechniania, na zasadach opisanych powyżej.


18. Usługodawca nie udziela gwarancji, że treści zamieszczane w ramach Serwisu i pozostałych usług sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.


19. Jeśli połączenie z Konsultantem lub Ekspertem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.


20. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.


21. Pacjent powinien ujawnić Konsultantowi lub Ekspertowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania E-Wizyty, w tym udostępnić kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia E-Wizyty. Pacjent powinien ujawnić Konsultantowi lub Ekspertowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć wpływ na udzielaną Usługę. Nieprzekazanie informacji lub nieudostępnienie dokumentacji medycznej może skutkować niemożnością kontynuacji udzielania świadczenia zdrowotnego. Pacjent ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi.


22. Dzień i godzina połączenia z Konsultantem lub Ekspertem Medycznym jest ustalana z Pacjentem telefonicznie, lub przez e-Kalendarz i potwierdzana jest we wiadomości e-mail.


23. Pacjent zobowiązany jest odwołać zamówioną e-Wizytę lub e-Poradę najpóźniej 24h przed jej planowanym rozpoczęciem. Jeżeli Pacjent nie połączy się lub nie odbierze połączenia od Eksperta w wybranym uprzednio terminie, traci prawo do przewidzianej regulaminowo e-Wizyty lub e-Poradę.


24. Koszt Usługi e-Wizyty poza wykupionym abonamentem jest podany w Cenniku i obejmuje jednostkową Usługę E-Wizyty.

25. Warunkiem zamówienia e-Wizyty w ramach Świadczenia Telemedycznego jest uzupełnienie udostępnionego przez Usługodawcę Formularza Danych Medycznych: (1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), (2) data urodzenia, (3) płeć, (4) obywatelstwo, (5) adres miejsca zamieszkania, (6) numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL), (7) dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia związane z realizacją Świadczenia Telemedycznego (dołączane fakultatywnie), (8) adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.     Wymagania techniczne dla Użytkowników niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis są następujące:

a)     połączenie z siecią Internet;

b)     korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, wgranie zdjęć , przy minimalnej rekomendowanej rozdzielczość ekranu za pomocą przeglądarki 1024x768 pikseli;

c)      posiadanie obsługi akceptacji plików cookies,

d)     posiadanie adresu elektronicznego e-mail i telefonu, którym Użytkownik może samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym dla realizacji Usług;

2.     W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego, z systemem operacyjnym Android lub iOS oraz poprawne jego skonfigurowanie.3.     Połączenie z Platformą odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL. Ponad to Systemy elektroniczne, z których korzysta Usługodawca zawierają sieci i protokoły bezpieczeństwa oprogramowania w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji zdrowotnych. Jednakże w niektórych przypadkach protokoły bezpieczeństwa mogą zawieść i spowodować naruszenie prywatności i/lub osobistych informacji zdrowotnych. W takim przypadku Organizator udzielania świadczeń telemedycznych podejmie wszelkie przewidziane środki w celu zapobieżenia naruszeniom, zgodnie z przepisami RODO.


4.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.


5.     Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.


6.     W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.


7.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji na urządzeniu Użytkownika, które są niezależne od Usługodawcy.


8.      Z zastrzeżeniem postanowień punktu 1 Rozdziału 5 poniżej, Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług dla Pacjentów niezwłocznie. Jeżeli Konto utworzone zostanie w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego. Świadczenie Usług płatnych rozpocznie się nie później niż 10 dni od dnia zawarcia umowy (przez co rozumie się dokonanie opłaty abonamentowej) w przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostepnienie usług przed terminem 14 dni umożliwiającym odstąpienie od umowy. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgodę na udostępnienie tych usług przed terminem, w jakim może odstąpić od umowy, świadczenie usług rozpocznie się po 14 dniach od zawarcia umowy (dokonaniu opłaty abonamentowej).


9.     Świadczenie niektórych Usług takich jak e-Wizyta lub e-Porada organizowanych przez Usługodawcę, może być uwarunkowane koniecznością podania przez Pacjenta dodatkowych danych, określonych w stosownych postanowieniach Regulaminu.

ROZDZIAŁ 4. PŁATNOŚCI

1. Dokonanie płatności następuje przez usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy – Pacjent zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego.Operatorem płatności są podmioty wyspecjalizowane w obsłudze płatności internetowych.


2. Płatność za usługi może być realizowana za:

a) za zakup jednego miesiąca dostępu do usług (miesiąc próbny)

b) za zakup abonamentu, umożliwiającego kontynuację leczenia przez okres 3, 6 lub 9 miesięcy.

c) za zakup e-Wizyty

3. Opłaty za Usługi zostały uregulowane w Cenniku, stanowiącym Załącznik numer 1 do Regulaminu. Usługodawca pobiera opłaty za

Usługi e-Wizyty lub inne Usługi zgodnie z Cennikiem oraz informacjami skierowanymi do Pacjentów zamieszczonymi na Platformie.


4. Na żądanie Pacjenta Usługodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną

na adres e-mail: skinloop@skinloop.pl


5. Płatność za pojedynczą usługę E-Wizyty lub inną Usługę jest pobierana przed jej rozpoczęciem. Pacjent jest informowany o momencie rozpoczęcia świadczenia usługi i ma możliwość rezygnacji z rozpoczęciem jej świadczenia.


6. Usługodawca może wprowadzać promocje na Usługi. Szczegółowe zasady promocji określa każdorazowo regulamin promocji. Promocje mogą obejmować Abonamenty.


7. Dokonanie płatności następuje poprzez:

a) automatyczne przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego, w celu wyboru dogodnej formy płatności. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez serwis rozliczeniowy, będący odrębnym podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego;

b) płatność może mieć miejsce voucherem lub kodem rabatowy – które mogą zostać wykupiony przez Pacjenta indywidualnego lub przez Partnera. Płatność voucherem jest identyfikowana poprzez indywidualny kod vouchera, wpisywany przez Pacjenta w momencie zamawiania usługi;


8. Kwoty podane w Cenniku oraz na Platformie są kwotami brutto, wyrażonymi w walucie wskazanej na Platformie i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.


9. Aby nabyć Abonament należy dokonać rejestracji.


10. Płatność za Abonament następuje na zasadach, przewidzianych dla płatności za pojedynczy miesiąc, przy czym pierwsza płatność dokonywana jest z góry zgodnie z ceną podaną w Cenniku, a każda następna płatność będzie pobierana cyklicznie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca abonamentowego i według zasad określonych w na Platformie lub regulaminie promocji.


11. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do ograniczenia dostępności oferty na jeden miesiąc leczenia oraz Abonamentu, o czym poinformuje Pacjenta.


12. Umowa zostaje zawarta na czas określony w zależności od wybranej opcji Abonamentu, chyba że postanowienia odrębnych umów stanowią inaczej.


13. Pacjent ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca leczenia.


14. Aktualizacja cen Abonamentów nie wymaga zmiany Regulaminu. Zaktualizowana cena będzie miała zastosowanie w przypadku zawierania nowej Umowy o świadczenie Usługi. Zmiana ceny Abonamentu nie będzie miała wpływu na Umowy zawarte przed zmianą ceny Abonamentu.


15. W przypadku braku płatności, Usługodawca skieruje do Pacjenta wezwanie do jej uiszczenia. Jeżeli wezwanie do uiszczenia płatności okaże się bezskuteczne, Usługodawca jest uprawniony do windykacji należności, również przez zewnętrzną firmę windykacyjną.W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od rozpoczęcia kolejnego miesiąca abonamentowego Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Świadczenie Usług.

16. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi Usługodawca zwróci Pacjentowi pobrane środki.

ROZDZIAŁ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1.     Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Regulaminu w stopniu, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w szczególności opóźnienie w działaniu, jest wynikiem siły wyższej.

Za siłę wyższą uznane jest wydarzenie poza kontrolą Usługodawcy, nieprzewidywalne oraz takie, któremu Usługodawca nie mógł zapobiec.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

b) wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników Zarejestrowanych i Pacjentów informacji prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług;

c) odmowy świadczenia Usług, jeśli Pacjent podczas procesu rejestracji poda błędny lub fałszywy adres elektroniczny, albo jeżeli jego adres elektroniczny straci ważność;

d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu;


3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem i jego funkcjonowaniem.


4.     Ponadto, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a)     zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika, niezależnie od jego kategorii, jeżeli zasoby te zawierają treści: erotyczne, pornograficzne, nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, a także inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;

b)     usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkownika, niezależnie od jego kategorii, jeżeli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;


5.     Usługodawca ma prawo podjęcia działań opisanych w punkcie 4 powyżej w każdym przypadku powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji wskazujących na Użytkownika jako posługującego się zasobami lub treściami opisanymi w punkcie 4a) lub 4b) powyżej.


6.     Usługodawca reaguje na dyspozycje Pacjenta w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.


7.  Usługodawca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania o braku dostępności Konsultanta lub Eksperta, będącej skutkiem okoliczności, które wyniknęły po dokonaniu wyboru terminu e-Wizyty lub e-Konsultacji przez Pacjenta


8. Usługodawca, Konsultant lub Ekspert nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.


9. Usługodawca, Konsultant lub Ekspert nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem Platformy.


10. Usługodawca, Konsultant lub Ekspert nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b) działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa;

c) podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Formularzach;


11. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych nie gwarantuje, że portal lub dowolne treści na nim umieszczone, będą dostępne zawsze w sposób nieprzerwany. Portal jest dostępny przez określony czas. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania funkcjonowania portalu, jak też zmiany całość lub dowolnej części portalu bez uprzedzenia.


12. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych nie może zagwarantować, że portal będzie bezpieczny i wolny od błędów i wirusów komputerowych.

ROZDZIAŁ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług wyłącznie w ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu oraz zgodnie z nimi i z niniejszym Regulaminem.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że:

a) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do zawartości Serwisu (poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do materiałów przez niego zamieszczonych);

b) nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w zawartość Serwisu, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Serwisu i zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;

c) w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnorodnych formach;

2.     Użytkownik każdej kategorii korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:


a) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;


b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam produktów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;


c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;


d) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych;


e)     wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

3. Pacjent w trakcie korzystania z usług telemedycznych zobowiązuje się do:


a) podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych, rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących stanu jego zdrowia, gdyż podanie informacji nieprawdziwych może negatywnie wpłynąć na dalsze świadczenie usługi telemedycznej;


b) zapoznawania się z wszelką korespondencją udostępnioną mu za pośrednictwem portalu poczty e-mail;c) przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami udzielonymi przez Świadczeniodawcę oraz dołączoną do leku ulotką, z którą powinien się zapoznać. W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych z przyjmowaniem leków należy podjąć kontakt ze Świadczeniodawcą bądź innym lekarzem lub farmaceutą.


d) akceptacji decyzji lekarza;


e) przyjęcia do wiadomości, iż w stanach podejrzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjenta, Świadczeniodawca może skontaktować się ze służbami medycznymi bez potrzeby wyrażania zgody przez pacjenta w celu wezwania dla niego pomocy pod nr. tel. 112 lub sam Pacjent, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia powinien w takiej sytuacji wezwać pogotowie ratunkowe dzwoniąc na nr tel. 112.W sytuacji braku możliwości skorzystania z Usług pacjent powinien udać się po pomoc do najbliższej placówki opieki zdrowotnej a w sytuacjach nagłych zadzwonić pod nr tel. 112.


f) poinformowania Eksperta medycznego (Świadczeniodawcy) za pośrednictwem Organizatora świadczenia usług telemedycznych (Usługodawcy) i za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji o wystąpieniu jakichkolwiek efektów ubocznych w wyniku zażycia przepisanego przez Świadczeniodawcę leku lub gdy lek wydaje się nieskuteczny, a także gdy jego zastosowanie budzi jakikolwiek niepokój Pacjenta;


g) zapoznania się z ulotką dołączoną do leku;


h) kontaktu z lekarzem rodzinnym w razie wystąpienia skutków ubocznych leku;

i) złożenia oświadczenia, że w pełni rozumie zadane mu pytania;


j) złożenia oświadczenia, że Formularz Diagnostyczny i Formularz Danych Medyczncyh został wypełniony przez Pacjenta osobiście i jest on zgodny z prawdą;


k) wyrażenia zgody na kontakt ze strony Usługodawcy (Organizatora udzielania świadczeń telemedycznych) lub danego Eksperta medycznego/Świadczeniodawcy w celu wykonania lub uzupełnienia świadczenia;


4. Eksperci Medyczni (Świadczeniodawcy) prowadzą i przechowują dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta. Pacjent może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej na zasadach wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


5. Świadczenia telemedyczne są udzielane przez zespół wykwalifikowanych Świadczeniodawców, posiadających specjalizacje zgodne z wymaganiami wykonywanego zawodu lub będących w trakcie specjalizacji.


6. Świadczeniodawcy zobowiązują się bezwarunkowo do starannego, czytelnego i niezwłocznego po udzieleniu usługi, prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która jest przechowywana i udostępniana przez Organizatora udzielania świadczeń medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strony są zobowiązane zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji.


7. Podczas konsultacji telemedycznej ze Świadczeniodawcą szczegóły dotyczące historii stanu zdrowia pacjenta oraz osobiste informacje dotyczące stanu zdrowia mogą być omawiane za pomocą interaktywnej technologii audio i/lub wideo i/lub innych technologii telekomunikacyjnych, a także telefonicznie, a Świadczeniodawca może przeprowadzić badanie za pomocą tych technologii. W zależności od historii choroby lub stanu zdrowia, pacjent może zostać poproszony o podanie informacji za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.     Usługodawca oraz Użytkownicy zobowiązani są do naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2.     Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.


3.     Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika, ani względem osób trzecich, za powstałą szkodę.


4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników naruszających Regulamin, ani względem osób trzecich, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.


5.     Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:


a)     jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;


b)     treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;


c)      treści, oprogramowanie, produkty i materiały pochodzące ze stron internetowych osób trzecich, do których łącza udostępniane są w Serwisie;


d)     informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Usług;


e)     utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (w tym związanymi z działaniem osób trzecich);


f)      skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień umożliwiających jej korzystanie z Konta Użytkownika, chyba że powstały one z winy Usługodawcy;


g)     szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa);


h)     podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta;


i)       nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.


6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje dostępne na portalu, dotyczące działalności, usług i jakichkolwiek produktów opisanych na portalu, były dokładne i zgodne z rzeczywistością. Może się jednak zdarzyć, że informacja zaprezentowana na portalu będzie nieaktualna w związku z jego ciągłym rozwojem.


7. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych nie daje gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści zawarte na portalu zawsze będą dokładne, kompletne i aktualne.


8. Ogólne informacje medyczne znajdujące się na portalu - w odróżnieniu od spersonalizowanych informacji udostępnianych Pacjentowi - nie stanowią substytutu porady medycznej i nie powinny być odczytywane i rozumiane w ten sposób. Nie są one informacjami, które należy traktować jako poradę medyczną. Należy uzyskać specjalistyczną poradę medyczną przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie ogólnych informacji medycznych znajdujących się na portalu.


9. Usługodawca może zamieszczać na portalu odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Te odnośniki są zamieszczone dla wygody Pacjenta i Usługodawca nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych stron internetowych.


10. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za udzielanie świadczeń telemedycznych zgodnie z prawami pacjenta, aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia Pacjenta.


11. Usługodawca ani Świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki korzystania ze świadczeń telemedycznych przez pacjenta w sposób sprzeczny z przyjętym regulaminem, szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez pacjentów z usług w sposób sprzeczny z umową, regulaminem lub przepisami prawa, działanie osób trzecich lub szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania świadczeń zdrowotnych, będących następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej oraz działania i zaniechania osób trzecich.


12. Usługodawca ani Świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki przyjmowania leków przez Pacjenta niezgodnie z zaleceniami lekarza oraz informacjami zawartymi na ulotce.


13. W przypadku wystąpienia nagłej sytuacji, określonej w Rozdziale 6 punkt 3e, Świadczeniodawca niezwłocznie informuje właściwe służby, w szczególności poprzez wykonanie telefonu na nr 112, o zdarzeniu ze wskazaniem okoliczności, które mogą być istotne przy niesieniu Pacjentowi pomocy (imię i nazwisko, miejsce przebywania Pacjenta, określenie prawdopodobnej przyczyny zagrożenia życia lub zdrowia, wskazanie innych schorzeń, na które cierpi Pacjent. Postępowanie w sposób wskazany powyżej stanowić będzie właściwe wypełnienie obowiązków postępowania w stanie nagłym wynikających z przepisów prawa.


14. Usługodawca ani Świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki blokujące dostęp do portalu lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować komputer Pacjenta, oprogramowanie, dane lub inne informacje chronione, a poniesione w związku z korzystaniem przez Pacjenta z portalu lub ściąganiem przez Pacjenta jakiejkolwiek zawartości znajdującej się na portalu lub na dowolnej innej stronie internetowej, do której odnośniki (linki) znajdują się na portalu.


15. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odnośniki (linki) znajdują się na portalu. Zamieszczenie odnośników na portalu nie oznacza weryfikacji stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron internetowych.


16. Usługodawca ani Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu portal nie będzie dostępny w dowolnym momencie i przez dowolny okres czasu.


17. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i kompletność udzielonych informacji.


18. Adres email, jest powiązany z Profilem i służy do identyfikacji Użytkownika i Pacjenta przez Usługodawcę,Konsultantów i Ekspertów oraz komunikacji z Pacjentem. Pacjent zobowiązany jest poinformowaćUsługodawcę o zmianie adresu e-mail poprzez kontakt z Infolinią.


19. Pacjent jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojego urządzenia, przeglądarki, platformy tak, by mieć dostęp do portalu. Pacjent powinien korzystać z własnego programu antywirusowego.


20. Zabronione jest używanie portalu w sposób niewłaściwy i świadome wprowadzanie do niego tzw. wirusów, trojanów, robaków lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkowników nie wolno próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do portalu, serwera, na którym działa portal, komputerów lub bazy danych podłączonych do portalu. Zabronione jest atakowanie portalu poprzez denial-of-service lub rozproszony denial-of-service. Usługodawca będzie zgłaszał każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będzie z nimi współpracować poprzez ujawnienie tożsamości osoby dokonującej określonych powyżej czynności. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z portalu natychmiast wygasa.

ROZDZIAŁ 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Platforma zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści,w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formiei w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.


2.     Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe albo należądo Usługodawcy, albo posiada on odpowiednie prawo pozwalające mu na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.


3.     Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treściwyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzanie tymi treściami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego.


4.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do każdej czasowej zmiany zawartości Serwisu.


5.     W przypadku Usług umożliwiających publiczne udostępnianie w Serwisie wizerunku Użytkownikalub utworów, których jest on autorem, Użytkownik wyraża zgodę na takie udostępnianie, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem do korzystania i wykonywania praw zależnych.


6.     Jeśli Użytkownik korzysta za pomocą funkcjonalności Serwisu z materiałów, które pochodzą odUżytkownika – w szczególności filmów, zdjęć, wizerunków, oznaczeń, w tym oznaczeń handlowych innych podmiotów – Użytkownik ponosi odpowiedzialność za istnienie po jego stronie odpowiednich uprawnień do korzystania z tych materiałów.

ROZDZIAŁ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca Skinloop Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. JANA HEWELIUSZA, nr 11/ 811, 80-890 Grańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872523REGON: 387727498, NIP: 5833414455


2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: dane@skinloop.pl.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).


3. Administrator gromadzi dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia tylko po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem dane@skinloop.pl.


4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

a) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Administratorem aUżytkownikami;


b) dla celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;c) dla celów rozliczeniowych, jak zdefiniowano w prawie EU (RODO);d) w celu dostarczania informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych oraz targetowanych maili marketingowych) na temat produktów i usług Administratora;


e) w celu targetowania oraz personalizacji komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam;


5. W razie personalizacji lub targetowania komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam,Administrator może profilować dane osobowe Użytkownika. W takim wypadku dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na  sytuację prawną Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zadecyduje, że nie chce otrzymywać spersonalizowanych ofert lub rekomendacji, jak również innych ofert reklamowych, w każdej chwili może wyrazić sprzeciw.


6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

a)     Adres e-mail;

b)     Numer telefonu;

c)     Dane konta na portalu społecznościowym lub innym portalu, jeżeli Użytkownik dokonuje przez nie rejestracji; zgodnie z zasadami danego portalu społecznościowego;

d)     Adres zamieszkania i adres do korespondencji;

e)     Dane Użytkownika wprowadzane do usługi (np. zdjęcia, komentarze lub inne materiały);

f)      Adres IP;

g)     Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których Użytkownik korzysta, żeby uzyskać dostęp do usług, w tym: połączenia internetowe i/lub sieciowe (w tym adres IP); jakikolwiek identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, jak również inne dane techniczne;

h)     Dane metryczne, służące do analizy zasad i sposobów korzystania z Usług.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania korzystanie z usług Administratora może nie być możliwe.


8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartejpomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w celu spełnienia nałożonych obowiązków prawnych lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu” Administratora, czyli zgodnego z prawem oraz racjonalnego celu przetwarzania danych (jak np. informowanie Użytkownika o nowych możliwościach lub ofertach znajdujących się w serwisie).W przypadku innych celów Administrator poprosi Użytkownika o zgodę, którą można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie:

a) dane osobowe związane z korzystaniem z serwisu będą przetwarzane przez okres trwania umowy na korzystanie z usług (tj. do momentu usunięcia konta w Serwisie). Po zamknięciu konta Administrator może przechowywać dane osobowe przez następnych kilka lat w celach księgowych, podatkowych lub prawnych;


b) w razie kontaktu z Administratorem bez konta w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi lub udzielenia potrzebnego wsparcia, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe;


c) dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych - tak długo, jak Administrator będzie dysponować ważną zgodą, w razie wycofania zgody usunie je bez zbędnej zwłoki,  nie później niż 30 dni od momentu otrzymania żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.


10. Administrator może udostępnić dane osobowe osobowe Użytkownika następującym Zaufanym partnerom:a) partnerzy wspierający Administratora w zarządzaniu danymi osobowymi oraz utrzymujący dane na swoich serwerach;


b) partnerzy dostarczający Administratowi narzędzia do zarządzania serwisem;


c) partnerzy wspierający Administratora w prowadzeniu komunikacji marketingowej na rzecz Administratora;

d) doradcy prawni, podatkowi, księgowi oraz audytorzy Administratora;


e) platformy społecznościowe dla celów personalizowania oraz targetowania marketingu;


11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w ramach terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Stanów Zjednoczonych. W przypadku udostępniania danych Użytkownika poza ten obszar Administrator opierać będzie się na standardowych klauzulach umownych UE lub Privacy Shield Framework, które zgodnie z prawem pozwalają na transfer danych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.


12. Prawa użytkownikaZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora;

b) prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora;

c) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;

e) prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu;

f)  prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

13. W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres: dane@skinloop.pl

14. W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

ROZDZIAŁ 10. PLIKI COOKIES

1.     Podczas korzystania z Serwisu, w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu,zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „plikami cookies”. Instalacja plików cookies jest konieczna dla prawidłowego świadczenia Usług. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w sytuacjach wymagających autoryzacji. Pliki cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają m.in. na wyświetlanie treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.


2. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.


3. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.


4. Szczegóły korzystania przez Serwis z plików cookies określa Polityka plików cookies.

ROZDZIAŁ 11. DOSTAWY

1. Lista zaleconych preparatów do stosowania na skórę jest przekazywana Użytkownikowi drogą elektroniczną. W przypadku gdy Uzytkownik nie może zakupic wskzanaych prepartów, Skinloop w ramach dodatkowej bezpłatnej usługi może zakupic te preparaty (preparaty nie wymagające recepty). W takim przypadku dostawa preparatów odbywa się na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.


2. W celu zapewnienie należytej obsługi dostaw usługodawca korzysta z usług partnerów zewnętrznych takich jak inPost, Poczta Polska, DPD.


3. W przypadku, gdy Pacjent wybrał okras abonamentowy dłuższy niż jeden miesiąc wszystkie dostawy w ramach abonamentu będą realizowane na adres podany przy składaniu zamówienia.


4. Koszt dostawy zgodny jest z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Opłata za dostawę doliczana jest na etapie składania zamówienia.

5. Pacjent ma prawo zmienić adres dostawy a okres na zmianę różni się nastepująco:

a) w przypadku realizacji pierwszego zamówienia i zamówienia miesiąca próbnego okres na zmianę wynosi 24 godziny od chwili złożenia zamówienia;

b) w przypadku realizacji wysyłki preparatów na kolejny okres abonamentowy – okres na zmianę wynosi minimum 6 dni wyprzedzenia, przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca abonamentowego.

6. Prośbę o zmianę adresu dostawy Pacjent może zgłosić za pomocą poczty elektrocnicznej na adres: skinloopcare@skinloop. pl lub poprzez kontakt z infolinią.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie preparatów w przypadku braku możliwości lub znacznego utrudnienia dokonania dostawy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy w tym na skutek wystąpienia siły wyższej.

8. W przypadku błędnie podanych przez Klienta szczegółów adresu dostawy lub w przypadku braku prawidłowego oznakowania numerem domu/bloku/kamienicy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony, jeśli pomimo podjęcia próby doręczenia nie było to możliwe ze względu na powyżej wskazane okoliczności. Pacjent uprawniony jest do domagania się zwrotu należności, gdy przesyłka wróci do usługodawcy.

ROZDZIAŁ 12. REKLAMACJE

1.    Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług telemetrycznych przez Świadczeniodawców.


2.    Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu elektronicznego: skinloopcare@skinloop.pl


3.    Skorzystanie z trybu reklamacji przez Użytkownika nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.


4.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:


a)    oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres elektroniczny e-mail zarejestrowany w Serwisie)


b)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu usługi telemedycznej lub problemu związanego bezpośrednio z funkcjonowaniem portalu;


5.    Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w punkcie 4 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu.


6.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacji.

ROZDZIAŁ 13. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.


2.     W przypadku Użytkownika Niezarejestrowanego, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania przez Użytkownika dodatkowych oświadczeń, z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usług dla niego dostępnych.


3.     W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania przez Użytkownika dodatkowych oświadczeń, z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usług dla niego dostępnych.


4.     W przypadku Pacjenta, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania przez Użytkownika dodatkowych oświadczeń, z chwilą usunięcia konta w serwisie.


5.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi m.in. w odniesieniu do umów:


a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;


b) do umów o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


6.     Skutki prawne zaprzestania korzystania z Usług w przypadku rozwiązania umowy określają przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne.


7.     Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:


a)     naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;


b)     powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;


c)      umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;


d)     wykorzystywania przez Użytkownika Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;


e)     niedostępności, niezależnie od przyczyny, adresu poczty elektronicznej, który został użyty przez Użytkownika do założenia Konta, w sytuacji niepodania przez Użytkownika nowego adresu w Serwisie;

f)      otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającego dalsze świadczenie Usług;


g)     nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa.


10.  O rozwiązaniu umowy w trybie punktu 9 powyżej Usługodawca poinformuje Użytkownika, pod warunkiem istnienia takiej technicznej możliwości, najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.


11.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika z powodu naruszenia przez niego Regulaminu.


12.   Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

ROZDZIAŁ 14. ZMIANY REGULAMINU

 1.     Usługodawca może wprowadzić nowe Usługi i/lub funkcjonalności Usług, jak również wprowadzać zmiany do Usług i/lub funkcjonalności. Usługodawca będzie informował o tym Użytkowników poprzez publikację informacji i zmian oraz zaktualizowanego regulaminu w Serwisie. 

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn np. w przypadku modyfikacji zakresu Usług. Zmiany wysokości cen usług w tym opłaty abonamentowej nie wymagają zmiany regulaminu.   

3.     Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w formie ujednoliconej na łamach Serwisu, a ponadto Użytkownik Zarejestrowany i Pacjent będzie informowany o zmianie drogą elektroniczną, poprzez wiadomość wysłaną na adres elektroniczny podany w Serwisie. 

4.     Nowa treść Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Konta z Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie drogą elektroniczną. Nieusunięcie Konta przez Użytkownika lub jego usunięcie po upływie wskazanego terminu będzie poczytywane jako wyrażenie zgody na nowo obowiązujący Regulamin. 

5.     Skutki prawne zaprzestania korzystania z Usług w przypadku braku akceptacji dla nowo obowiązującego Regulaminu określają przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne. 

6. Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana w ustawach, lub przepisach wykonawczych lub jakiekolwiek orzeczenie, lub interpretacja przez jakikolwiek sąd, lub inny organ mający jurysdykcję nad którąkolwiek ze Stron (w każdym takim przypadku, dla celów niniejszej sekcji, \"Kwestia regulacyjna\"), oraz taka Kwestia regulacyjna ma istotny i niekorzystny wpływ, lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że wpłynie to na sposób, w jaki Organizator udzielania świadczeń telemedycznych ma ponosić odpowiedzialność lub który spowoduje, że postanowienia niniejszego Regulaminu będą nieaktualne względem obowiązującego stanu prawnego, Organizator udzielania świadczeń telemedycznych niezwłocznie dołoży wszelkich starań w celu zawarcia nowych ustaleń dotyczących usług telemedycznych świadczonych za pośrednictwem niniejszej platformy i infrastruktury, które są zgodne z takimi Kwestiami regulacyjnymi.

ROZDZIAŁ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.


2.     Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności z Usług.


3.     Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące użytkownikom, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.


4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu oraz w związku ze świadczeniem Usług rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.


5.     Jeżeli jakakolwiek klauzula, zdanie, postanowienie lub inna część niniejszego Regulaminu jest lub stanie się niezgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami z powodu ich zmiany, nieważna, niewykonalna z jakiegokolwiek powodu lub zostanie uznana za taką przez właściwy sąd, taka część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za zmienioną w zakresie wymaganym do nadania jej ważności i wykonalności, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.


6.     Określenia użyte w niniejszym Regulaminie jako nagłówki poszczególnych sekcji niniejszego dokumentu służą wyłącznie wygodzie lektury Regulaminu, a Pacjenci zgadzają się, że określeń takich nie należy interpretować jako części niniejszego Regulaminu ani stosować ich do określania lub interpretowania intencji lub treści niniejszego Regulaminu.


7.     Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.


8.    Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora udzielania świadczeń telemedycznych.

ZAŁĄCZNIK NR 1. CENNIK USŁUG

W ramach świadczonych usług Usługodawca oferuje następujące okresy abonamentowe:


SUBSKRYPCJA

>Abonament na 3 miesiące w cenie: 447 zł (363.40 zł netto) -> 149 zł (121.13 zł netto) płatne co miesiąc przez 3 miesiące.    

>Abonament na 6 miesięcy w cenie: 745 zł (605.70 zł netto) -> 149 zł (119.51 zł netto) płatne co miesiąc przez 5 miesięcy i jeden miesiąc w prezencie.    

>Abonament na 9 miesięcy w cenie: 1043 zł (847 zł netto) -> 149 zł (119.51 zł netto) płatne co miesiąc przez 7 miesiące i dwa miesiąc w prezencie.


Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania ofert specjalnych i promocji, w tym:

·      abonament na 1 miesiąc w cenie: 149zł

·      lub cenie promocyjnej w zależności od działań marketingowych Usługodawcy.


Dodatkowo Usługodawca oferuje·      usługę e-Wizyty w cenie 300 zł za 20 minut konsultacji ze specjalistą dermatologiem.Dostawa kosmetyków do stosowania na skórę:

Preparaty dostarczane są w zabezpieczonej przesyłce kurierskiej.

Dostawa ta obejmuje, następujące opcje:

>      dostawa do wskazanego paczkomatu InPost lub na wskazany adres w cenie: 17,99 zł·

>  dostawa na wskazany adres za pobraniem: 20,99 zł

Podane ceny są cenami brutto.

ZAŁĄCZNIK NR 2. WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Do:


Skinloop Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościąul. JANA HEWELIUSZA, nr 11/ 81180-890 Grańsk


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy.


-  Data zawarcia umowy


-  Imię i nazwisko Pacjenta


-  Adres email


-  Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data