REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA –

„TESTOWANIA PROGRAMU LECZNICZO-PIELEGNACYJNEGO SKINLOOP”

PRZY WSPÓŁPRACY MAGAZYNU WOMEN’S HEALTH

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocji zdrowia orgaznizowana przez podmiot wykonujący działalność lecznicząSkinloop Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. JANA HEWELIUSZA, nr 11/ 811, 80-890 Grańsk,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872523REGON: 387727498, NIP: 5833414455; zwanej dalej Organizatorem.

ROZDZIAŁ 1:  Postanowienia ogólne i definicje

Akcja promocji zdrowia TESTOWANIA PROGRAMU LECZNICZO-PIELEGNACYJNEGO SKINLOOP – zwana również Akcja Testowanie z Women’s Health  to akcja edukacyjno – promocyjną prowadzoną w celu promocji wiedzy nt. trądziku i jego leczenia oraz usług oferowanych przez Organizatora.

Akcja organizowana jest na portalu internetowym www.skinloop.pl oraz innych kanałach komunikacji jak profil na platformach Instagram i Facebook, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


Uczestnicy Akcji otrzymają możliwość darmowego objęcia Programem Leczniczo-Pielęgnacyjnym, określonej dalej jako Test oferowanym przez Organizatora na warunkach określonych w poniżej.

Maksymalna liczba Uczestników objętych darmowym Programem Leczniczo-Pielęgnacyjnym (Testem) to 20 osób.


Dla niniejszego regulaminu przyjęto następujące definicje:


Okres trwania Akcji - oznacza okres od dnia 11.03.2022 do dnia 15.07.2022 roku; w czasie tego okresu będą trwały działania promocyjne oraz darmowy Test Programu Leczniczo-Pielęgnacyjnego,

przy czym okres na zgłoszenia chęci udziału w Teście to 11.03.2022 do 15.04.2022


Strona Internetowa - oznacza internetowy portal pod adresem: https://www.skinloop.pl/test-z-wh


Formularz zgłoszeniowy – to formularz znajdujący się na stronie internetowej, którego wypełnienie przez Uczestnika Akcji oznacza wyrażenie chęci przystąpienia do Testu.


Test – oznacza bezpłatne objęcie 20 Uczestników Akcji Programem Leczniczo-Pielęgnacyjnym Skinloop przez 3 miesiące, na podstawie decyzji Jury i po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.


Program Leczniczo-Pielęgnacyjny – oznacza usługę oferowaną przez Organizatora w tym preparaty pielęgnacyjne przygotowane w celu pielęgnacji skóry Pacjentów, zalecenia dotyczące stosowania tych preparatów oraz Usługi Telemedyczne jak e-Wizyta oraz e-Recepta wystawiana przez Eksperta Medycznego, lekarza dermatologa, jak również Zalecenia Dotyczące Zdrowego Stylu Życia dostarczane użytkownikowi drogą mailową.


Formularz Diagnostyczny - oznacza formularz w którym Użytkownik uzupełnienia dane, niezbędne do zamówienia Usług zgodnie z Regulaminem, mający charakter wywiadu dotyczącego m.in. stanu skóry Użytkownika mający na celu zebranie danych, umożliwiających umówienie E-Konsultacji i E-Wizyty, dostarczenie Pacjentom Skinloop Programu Pielęgnacyjno-Leczniczego zaleconego przez Ekspertów Medycznych i Ekspertów Skinloop oraz porad i rekomendacji dotyczących pielęgnacji i leczenia skóry i Zaleceń Dotyczących Zdrowego Stylu Życia.


Formularz Postępów Leczenia – oznacza formularz, który jest wypełniany przez Uczestnika Akcji Testowania w trakcie procesu leczenia po pierwszych 20 dniach leczenia i po każdym kolejnym miesiącu.


Formularz oceny Programu Leczniczo-Pielęgnacyjnego – oznacza formularz, który jest wypełniany przez Uczestnika Akcji Testowania po trzecim miesiącu Akcji Testowania.


Uczestnik Akcji – oznacza, każdą osobę, która zgłosiła chęć udziału w Teście poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.


Uczestnikiem Akcji może być:

a)każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Akcji zgodnie zniniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danychosobowych (zwana dalej "Uczestnikiem").


b) Dzieci od 0-17 roku życia, zapisywane poprzez rodziców bądź opiekunów prawnych.


Uczestnik Testu - Uczestnik Akcji, który spełnił warunki wskazane powyżej i który spełnia warunki zawarte w Rozdziale 2. niniejszego Regulaminu i którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury na zasadach określonych w Regulaminie.


Jury - oznacza osobę lub komisję, wyznaczoną przez Organizatora, dokonującą oceny zgłoszeń do Testu i wyboru Uczestników Testu oraz nadzorująca przebieg Testu.


Subskrybent newslettera - Uczestnik Akcji, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki na podany adres e-mail newslettera oraz reklam on-line.

ROZDZIAŁ 2: Uczestnik Testu

1. Uczestnikiem Testu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz zmagająca się ze zmianami skórnymi wywołanymi przez trądzik.

W przypadku dzieci od 0-17 roku życia, udział w teście wymaga zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.


2. W Teście można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.


3. Uczestnictwo w Teście jest dobrowolne i nieodpłatne.Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.


4. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału lub stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Teście.


5. Aby wziąć udział w Teście Uczestnik powinien:


a) dokonać zgłoszenia chęci udziału poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej;


b) zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w Rozdziale 4., jak również poprzez zaznaczenie zawartego w formularzu checkboxu:

b.1) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b.2) złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem;


c) po wytypowaniu przez Jury do wzięcia udziału w Teście:

c.1) wypełnić Formularz Diagnostyczny przesłany na email przesłany w Formularzu Zgłoszeniowym;

c.2) zapoznać się z opisem zasad przebiegu Testu oraz potwierdzić ich znajomość poprzez zaznaczenie odpowiedniego chcekboxu w Formularzu Diagnostycznym;


6) Jeden Uczestnik może zgłosić się do Testu jeden raz w całym Okresie Akcji.


7) Odpowiedzi udzielone wFormularzu Zgłoszeniowym i w Formularzu Oceny Programu Leczniczo-Pielęgnacyjnego, powinny być unikalnymi treściami,

a odpowiedzi udzielne w Formularzu Diagnostycznym i Formularzu Postępów w Leczeniu muszą być zgodne z faktycznym stanem zdrowia Uczestnika Testu.


W żadnym wypadku Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe.


W szczególności zabronione jest zgłaszanie odpowiedzi na pytanie otwarte, które:

a) są niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierają treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc);

b) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszają dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności;

c) zawierają materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Testu nie jest uprawniony;

d) obrażają uczucia religijne, są obraźliwe bądź stanową lub mogą być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierają treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe;

e) sugerują lub zachęcają do działań niezgodnych z prawem;

f) mają na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług;g) naruszają prawa lub dobre imię Organizatora lub innych osób.


8. Zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Testowania przez Organizatora Testu.


9. Poprzez wzięcie udziału w Teście, Uczestnik Testu oświadcza w szczególności co następuje:

a) jest twórcą treści podawanych w formularzu zgłoszeniowym: odpowiedzi na pytanie otwarte oraz opinii zgłaszanej po Testowaniu, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się całokształt wypowiedzi określonej jako odpowiedź na pytanie otwarte oraz opinia, w szczególności bez względu na formę wypowiedzi (słowną, graficzną);

b) przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe);


c) udziela Organizatorowi Testu niewyłącznej licencji do korzystania z treści podanych w Formularzu Zgłoszeniowym jak również w Formularzu Oceny Programu Leczniczo-Pielęgnacyjnego: odpowiedzi na pytania otwarte oraz opinii zgłoszonej po Teście, w całości, w części lub wybranych fragmentów, w zamian za udział wTeście, na zasadach poniżej opisanych:

c.1) bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;

c.2) na czas nieograniczony;

c.3) z chwilą zamieszczenia odpowiedzi na pytanie otwarte lub opinii po Akcji Testowania;

c.4) bezwarunkowo;

c.5) na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Testu:

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania

do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach

i pamięci komputerowej;

• w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób,

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. udostępniania w sieci Internet, w szczególności

poprzez strony www.skinloop.pl oraz w innych kanałach komunikacji którymi posługuje się Organizator.


d) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora Testu korekt oraz zmian redakcyjnych w tekście treści;f) udziela Organizatorowi

Testu nieodpłatnej zgody na opracowanie treści (przeróbkę, opracowanie) oraz ich rozpowszechniania, na zasadach opisanych powyżej.

ROZDZIAŁ 3: Przebieg Testu

1. Zgłoszenia chęci udziału w Teście można zgłaszać poprzez stronę internetową w terminie od 11.03 do 15.04 2022 roku.


2. Jury dokona wyboru Uczestników Testu w dwóch terminach:

a) pierwszy termin dla zgłoszeń nadesłanych w dniach 11.03-31.03 – dobędzie się w dniu 1.04.

b) drugi termin dla zgłoszeń nadesłanych w dniach 1.04-15.04 odbędzie się 19.04


Podstawę wyboru stanowią odpowiedzi udzielone w formularzu zgłoszeniowym.


3. W ciągu 7 dni od dat wyboru Uczestników Testu wybrani Uczestnicy  zostaną poinformowani o wyborze i poproszeni o wypełnienie Formularza Diagnostycznego oraz dokonanie innych formalności związanych z przystąpieniem do Testowania opisanych w Regulaminie a w szczególności akceptacji regulaminu oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i usług telemedycznych w ramach Serwisu Internetowego skinloop.pl


4. W ciągu 10 dni od daty wypełnienia Formularza Diagnostycznego Uczestnicy Testu zostaną objęci Programem Leczniczo-Pielęgnacyjnym. Bezpłatny okres uczestnictwa w programie wynosi 3 miesiące.


5. W ciągu 3 miesięcy uczestnictwa w teście Uczestnicy zobowiązują się do:a) stosowania się do zaleceń przygotowanych dla nich przez Ekspertów Skinloop i udostępnianych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i stosowania spersonalizowanej kuracji przygotowanej dla danego Uczestnika;


b) kontaktu z konsultantem Skinloop poprzez infolinię w razie pytań lub wątpliwości co do przebiegu kuracji;


c) dokonywania co miesięcznej oceny stanu skóry i dzielenia się z ekspertami z aktualnym i zdjęciami zmian skórnych i informacji zwrotnej nt. przebiegu kuracji;


d) po zakończeniu 3 miesięcznego Programu podzielenia się pisemnie opinią nt. przebiegu programu i poziomu satysfakcji z udziału w Teście.

ROZDZIAŁ 4. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca Skinloop Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. JANA HEWELIUSZA, nr 11/ 811, 80-890 Grańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872523REGON: 387727498, NIP: 5833414455


2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: dane@skinloop.pl.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).


3. Administrator gromadzi dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia tylko po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem dane@skinloop.pl.


4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

a) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Administratorem aUżytkownikami;


b) dla celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;c) dla celów rozliczeniowych, jak zdefiniowano w prawie EU (RODO);d) w celu dostarczania informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych oraz targetowanych maili marketingowych) na temat produktów i usług Administratora;


e) w celu targetowania oraz personalizacji komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam;


5. W razie personalizacji lub targetowania komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam,Administrator może profilować dane osobowe Użytkownika. W takim wypadku dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na  sytuację prawną Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zadecyduje, że nie chce otrzymywać spersonalizowanych ofert lub rekomendacji, jak również innych ofert reklamowych, w każdej chwili może wyrazić sprzeciw.


6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

a)     Adres e-mail;

b)     Numer telefonu;

c)     Dane konta na portalu społecznościowym lub innym portalu, jeżeli Użytkownik dokonuje przez nie rejestracji; zgodnie z zasadami danego portalu społecznościowego;

d)     Adres zamieszkania i adres do korespondencji;

e)     Dane Użytkownika wprowadzane do usługi (np. zdjęcia, komentarze lub inne materiały);

f)      Adres IP;

g)     Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których Użytkownik korzysta, żeby uzyskać dostęp do usług, w tym: połączenia internetowe i/lub sieciowe (w tym adres IP); jakikolwiek identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, jak również inne dane techniczne;

h)     Dane metryczne, służące do analizy zasad i sposobów korzystania z Usług.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania korzystanie z usług Administratora może nie być możliwe.


8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartejpomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w celu spełnienia nałożonych obowiązków prawnych lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu” Administratora, czyli zgodnego z prawem oraz racjonalnego celu przetwarzania danych (jak np. informowanie Użytkownika o nowych możliwościach lub ofertach znajdujących się w serwisie).W przypadku innych celów Administrator poprosi Użytkownika o zgodę, którą można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie:

a) dane osobowe związane z korzystaniem z serwisu będą przetwarzane przez okres trwania umowy na korzystanie z usług (tj. do momentu usunięcia konta w Serwisie). Po zamknięciu konta Administrator może przechowywać dane osobowe przez następnych kilka lat w celach księgowych, podatkowych lub prawnych;


b) w razie kontaktu z Administratorem bez konta w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi lub udzielenia potrzebnego wsparcia, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe;


c) dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych - tak długo, jak Administrator będzie dysponować ważną zgodą, w razie wycofania zgody usunie je bez zbędnej zwłoki,  nie później niż 30 dni od momentu otrzymania żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.


10. Administrator może udostępnić dane osobowe osobowe Użytkownika następującym Zaufanym partnerom:a) partnerzy wspierający Administratora w zarządzaniu danymi osobowymi oraz utrzymujący dane na swoich serwerach;


b) partnerzy dostarczający Administratowi narzędzia do zarządzania serwisem;


c) partnerzy wspierający Administratora w prowadzeniu komunikacji marketingowej na rzecz Administratora;

d) doradcy prawni, podatkowi, księgowi oraz audytorzy Administratora;


e) platformy społecznościowe dla celów personalizowania oraz targetowania marketingu;


11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w ramach terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Stanów Zjednoczonych. W przypadku udostępniania danych Użytkownika poza ten obszar Administrator opierać będzie się na standardowych klauzulach umownych UE lub Privacy Shield Framework, które zgodnie z prawem pozwalają na transfer danych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.


12. Prawa użytkownikaZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora;

b) prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora;

c) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;

e) prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu;

f)  prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

13. W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres: dane@skinloop.pl

14. W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

ROZDZIAŁ 5. Reklamacje

Ewentualne reklamacje Uczestników Testu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Testu oraz 14 dni po jego zakończeniu.

Reklamacje powinny być przesłane na zasadach opisanych w Regulaminie Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i usług telemedycznych w ramach Serwisu Internetowego skinloop.pl

ROZDZIAŁ 6. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Testu zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Akcji w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nieingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nieingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Akcji.


2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika Testu, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora Testu o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: skinloopcare@skinloop.pl lub poprzez kontakt z infolinią Skinloop.


3. Uczestnik Testu może zrezygnować z udziału w Teście poprzez kontakt z infolinią z informacją o takiej rezygnacji.


4. Organizator Akcji jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Akcji i podstawowych jej zasad.

Uczestnicy Testu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu, umożliwiającym Uczestnikom Akcji zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Akcji.W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika Akcji Testowania nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Akcji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.